کابل سوئیچ

منابع تغذیه

ترانسیور

آداپتور PoE

مدیاکانورتور

ماژول